top of page
The project:

Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line.
Project number: BIN 01_2021_012

 

Recipient: Revol TT Consulting s.r.o.

Partner:  Cubetech s.r.o.

Project grant: 1 388 112,73 €

The project “Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line.”  benefits from an 1 120 000 ,- € grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 208 000,- € . The aim of the project is to develop technology for the continuous cultivation of beneficial soil bacteria as an alternative to current synthetic fertilisers.

Projekt:

 

Výskumné a vývojové aktivity inovatívnej technológie inteligentnej pestovateľskej linky.

Číslo projektu: BIN 01_2021_012

 

Príjemca: Revol TT Consulting s.r.o.

Partner:  Cubetech s.r.o.

Projektový grant: 1 388 112,73 €

Projekt „Výskumné a vývojové aktivity inovatívnej technológie inteligentnej pestovateľskej linky“. profituje z grantu 1 120 000 ,- € z Nórska prostredníctvom Nórskych grantov. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 208 000,- €. Cieľom projektu je vyvinúť technológiu na kontinuálne pestovanie prospešných pôdnych baktérií ako alternatívu k súčasným syntetickým hnojivám.

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

 

Názov projektu: Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line

 

Číslo projektu: BIN 01_2021_012

 

Názov programovej oblasti:  Zelené inovácie v priemysle    

 

Program: Rozvoj obchodu, inovácií a MSP

 

Finančný mechanizmus: Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021 a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

 

Projekt „Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line“ získal grant z Nórska v sume 1 179 896 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 208 217 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

Cieľom projektu je prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít v spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o. realizovať stavbu prototypu inteligentnej kultivačnej linky na kontinuálnu kultiváciu efektívnych mikroorganizmov s komplexným technologickým riešením výroby kontinuálnych zmesí efektívnych mikroorganizmov prispôsobených pôdnemu typu, pestovanej plodine, ekologickým podmienkam konkrétneho miesta využitia a dosiahnuť tak zvýšenú tvorbu hodnôt a udržateľný rast.

 

Informácie o projekte: začiatok realizácie aktivít projektu je máj 2022.

 

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. 

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby 

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva 

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Call title: Call for proposals for a project to support innovation and business development

 

Project title: Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line

 

Project number: BIN 01_2021_012

 

Programme area: Green Industry Innovation

 

Program: Development of trade, innovation and SMEs

 

Financial mechanism: Norwegian Financial Mechanism 2014 - 2021 and the State Budget of the Slovak Republic

 

The „Research and development activities of innovative  technology of intelligent cultivation line“ benefits from a € 1 179 896 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 208 217 €.

 

The aim of the project is through research and development activities in the company REVOL TT Consulting s.r.o to implement a construction of a prototype of an intelligent cultivation line for continuous cultivation of effective microorganisms with a complex technological solution for the production of continuous mixtures of effective microorganisms adapted to the soil type, cultivated crop, ecological conditions of a specific place of usage to achieve increased value creation and sustainable growth. 

 

Project information: the start of project activities is May 2022.

 

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

 

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. 

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. 

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. 

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are: 

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work 

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction 

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy 

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights 

#5 Justice and Home Affairs 

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%. 

 

„Working together for green competitive and inclusive Europe“

Internal project

Kick off meeting

Internal project

Distribution of project tasks

Work on project documentation

Internal project

Analysis on the project

Interný projekt

Otváracia konferencia ​28.9.2022

Report 21.3.2023

Report 22.5.2023

Report November 2023

We Present our product web side where you can find more comprehensive information about our continuous cultivation line: www.biorbiotech.com

Predstavujeme našu webovú stránku produktu, kde nájdete komplexnejšie informácie o našej kontinuálnej kultivačnej linke: www.biorbiotech.com

At our new video you can find full process explained by 

process and system animations.

V našom novom videu nájdete celý proces vysvetlený pomocou

animácie procesov a systémov.

​Záznam zo záverečnej konferencie dňa 29.4.2024
bottom of page